Etkin ve Verimli Kaynak YönetimiStratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği >>> Kurumsal

Kaynak kavramı çok geniş bir kavram olup, taşınır, taşınmaz varlıklar, borç, alacak, hak ve yükümlülükler, tabiat ve kültür varlıkları, mali kaynaklar, insan kaynakları, doğal kaynaklar, enerji kaynakları, teknolojik kaynaklar ve daha birçok kaynağı içermektedir. Bunların her birinin etkin ve verimli bir şekilde yönetiminin birer uzmanlık alanı olduğu ve de ülkemiz için hayati öneme haiz olduğu aşikârdır. 

Taşınır ve taşınmaz varlıklar ile mali kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi alanında uzmanlaşmış ekibimiz; 

  • Yönetsel enstrümanların birbiriyle uyumlu ve bütünlük arz edecek şekilde kurgulanması,
  • Kaynakların rasyonel ve etkin kullanılması, (fayda/maliyet analizi, maliyet/etkinlik analizi),
  • Harcamaların kontrol altında tutulması,
  • İsrafın önlenmesi,
  • Kayıp, kaçak, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin yok edilmesi,
  • Bürokrasi giderlerinin azaltılması  

suretiyle, kamu kaynaklarının kullanımında, kamu idarelerinin amaç ve hedeflerini esas alarak, orta ve uzun vadede hizmet projeksiyonlarının programlanması ve kıt kaynaklarla maksimum toplumsal faydaya ulaşılacağını düşünüyor ve bu düşüncenin hayata geçirilmesini varlık sebeplerimizden biri olarak görmektedir.

"Küçük harcamalardan sakının ufak bir delik koskoca gemiyi batırmaya yeter"

Benjamin FRANKLİN