İç Kontrol SistemiStratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği >>> Uzmanlıklarımız

İÇ KONTROL NEDİR?

 

“- İç Kontrol nedir?

- İç Kontrol doğruluktur, ilkeleri olan iyi yönetimdir. İç Kontrol emektir…

Kime sorsanız anlatır size iç kontrol sistemini uzun uzun. Birden fazla kişiye sorarsanız, birden fazla cevap alırsınız. Aynı bahçeyi görse de bütün pencereler, her pencereden başka görünür ağaçlar, çiçekler…

Beş bileşen, on sekiz standart ve yetmiş dokuz genel şarta sahip olan, her zaman daha iyiyi bulmaya çalışan, mevcut işleyişi iyileştiren, olası engelleri ortadan kaldırmak için geleceği düşünen, mevzuatın uygulanmasını öngördüğü bir yönetim sistemidir İç Kontrol.

Organizasyonun bütün birimlerini, bütün personelini, bütün süreçlerini ve iş akışlarını kapsayan İç Kontrol Sistemi, asla mali kontrolden ibaret değildir.  

Dokunduğu işe değer katan, çalışanların ve müşterilerin hayatını kolaylaştıran, mevcut ve muhtemel riskleri öngörmeye çalışan, her durağında yeni hedefler belirlenmesi gereken uzun ve keyifli bir yolculuktur İç Kontrol Sistemi.

 

Stratejik Yönetim ve İç Kontrol

Yirminci yüzyılın sonlarından itibaren tüm dünyada hükümetlerin odak noktası, performans artışını sağlayacak mekanizmaları hayata geçirmek olmuştur. Bu amaca hizmet etmek üzere ortaya atılan “yönetişim” kamu sektörü için de rehber ilke haline gelmiştir.

Stratejik yönetim, varlık sebebini ve yakın gelecekte olmak istediği yeri belirlemiş bir organizasyonun, hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirmesini, (Stratejik Plan) bu stratejileri etkin bir şekilde uygulamasını (Performans Programı / Program Bütçe) ve uygulama sonuçlarını değerlendirerek hedefe doğru gidip gitmediğini belirlemesini (Faaliyet Raporu) sağlayan yönetim sürecidir.

Tahmin edilebilir ölçekteki değişken faktörler bağlamında geleceğe odaklanan, büyük resme dikkat etmeyi ve değişen koşullara ayak uydurma konusunda istekli olmayı gerektiren stratejik yönetim, yönetimde stratejik düşüncenin uygulanmasını ve devamlı olarak “Doğru işi mi yapıyoruz?” sorusunu sormayı gerektirir.  

Bu çerçevede, organizasyon yapısından, iletişim ve izlemeye kadar yönetim ve kontrol süreçleriyle ilgili pek çok alanda etkili araçların kullanılması gerekliliği doğmuştur.

Bu süreçte benimsenen en önemli yönetim aracı iç kontrol sistemidir.

Uluslararası düzeyde kabul gören iç kontrol, kurumun hedeflerine ulaşması için makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış olan bir sistemdir. İç kontrol; kurumdaki iş ve eylemlerin mevzuata uygunluğunu, raporlamanın güvenilirliğini, faaliyetlerin etki gücü ile varlıkların korunmasını amaçlar.

İç kontrolün, faaliyetlerin yürütülmesinde benimsenen bir yönetim biçimi ve eylemler bütünü olarak ele alınması gerekmektedir. İç Kontrol, daha iyi bir yönetim için karar alma ve uygulama süreçlerini desteklemek ve böylece kamu kaynaklarının rasyonel kullanımını sağlar.

SYADER İç Kontrolü tanımak, yönetmek ve içselleştirmek için rehberlik yapar.