KAMU İHALE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI


Mal, Hizmet ve Yapım İhale Uygulama Yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı. Detaylar ve yorumlar için haberi tıklayınız. 20.06.2021

SYADER | 24.06.2021

20.06.2021 tarih ve 31517 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik

  1.  Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerde değişiklik yapılmış olup, daha önce Tüzel kişiliklerden istenen “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin” yerine tüzel kişiliklerden elektronik ihaleler hariç, başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin”  istenmesi kararlaştırılmıştır. Yapılan değişiklikle “ticaret sicil gazetesi son durum gösterir belge"nin istenmesine son verilmiştir.
  1. Tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç) / üyelerine / kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda “ortaklık pay defteri istenmesi uygulamasına son verilmiştir.
  1. Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğininİş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler başlıklı 47’inci Maddesinde yapılan değişiklikle iş deneyim düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi tevsik için sunulan sözleşmeler için sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler” hükmü eklenmiş olup, bu hüküm çerçevesin özel şirketler arasında düzenlenen sözleşmelerin damga vergilerinin ödenmesi sağlanmıştır.
  1. Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin EK 2 inci maddesinde yapılan değişiklikle Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hava trafik güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan taşıt ve sistemler kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde tekliflerin yabancı para birimleri cinsinden verilebilmesi ve sözleşme konusu işin ödemelerinde yabancı para birimlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır.
  1. Kamu İhale Genel Tebliği eki “Yapım İşleri İhalelerinde Yeterliğin Belirlenmesi İçin İstenecek Belgelere İlişkin Tablo” ile “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre istenilecek belgeler” de yer alan makine, teçhizat ve diğer ekipman ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
  1. Yeterlik kriteri olarak düzenlenen belgelere idari şartnamelerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı maddelerinde yer verilmedikçe tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.
  1. İtirazen şikayet başvurularının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e- itirazen şikayet) yapılabilmesi ile elden veya posta yoluyla yapılan şikayet ve itirazen şikayet başvurularının da kolaylaştırılması yönünde düzenlemeler getirilmiştir.

 

STRATEJİK YÖNETİM VE ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ