Danıştaydan sonra Sayıştayda kararını verdi


Geçici görevle başka bir mahalle gönderilen memurlara verilecek harcıraha ilişkin Sayıştay 5’inci dairesi kararını verdi.

SYADER | 11.02.2017

GEÇİCİ GÖREV HARCIRAHI

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli ……………….’nun geçici görevle ..............’te görevlendirildiği, gidiş dönüş uçak bileti, havalimanı, otel ve fuar alanı arasındaki transferleri, görevli olunan günler için tam pansiyon konaklama gideri …………………… tarafından doğrudan temin dosyası kapsamında karşılanmasına rağmen görevli olunan günler için ayrıca harcırah ödemesi yapılması suretiyle ……………………. TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Tarifler” başlıklı 3 üncü maddesinin (a) bendinde “harcırah”ın tanımı; “Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade eder.” şeklinde yapılmıştır.

Kanun’un “Muvakkat Vazife Harcırahı” başlıklı 14 üncü maddesinde ise, memur ve hizmetlilere verilecek geçici görev harcırahının; yol masrafı, yevmiye, cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle hamal veya bagaj masrafı ile ikametgâh veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masraflarından ibaret olduğu belirtilmiştir.

Yine aynı Kanun’un “Yurtdışında verilecek gündeliklerin miktarı” başlıklı 34 üncü maddesinde ise;“Bu Kanun gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunur.

Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.” hükmüne yer verilmiş,

Söz konusu hüküm gereğince düzenlenen 2016/9715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”ın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; “Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.” denilmek suretiyle 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 34 üncü maddesi hükmü tekrar edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince geçici görevle başka bir mahalle gönderilen memurlara, harcırahın unsurları kapsamında yol masrafı, yolculuk ve oturma dolayısıyla iaşe (yeme içme) ve ibate (konaklama) giderlerinden oluşan gündeliği ile hamal, bagaj gibi masrafların ödenmesi gerekmektedir. Ancak geçici görev ile başka ülkelere gönderilenlere, yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde, bu ödemelerin ilgililerin gündeliklerinden düşülmesi gerekir. Aksi takdirde ilgilinin yabancı ülkedeki yeme-içme ve konaklama masrafları kurum ve kuruluşlar tarafından karşılandığı durumlarda, ilgiliye Harcırah Kanunu hükümlerine göre tekrar oturma gündeliğinin verilmesi halinde mükerrer ödeme ortaya çıkacaktır.

Kurumun doğrudan temin yöntemi ile almış olduğu hizmetlerin incelenmesi sonucunda “…………………Konferansı Organizasyonu İşi”nin 4734 sayılı Kanun’un 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında işin yüklenicisinden temin edildiği, iş kapsamında fuara katılımcı olarak giden personelin gidiş-geliş uçak biletlerinin, otel, havalimanı ve fuar arasındaki transferlerinin, tam pansiyon oda konaklamalarının kurum bütçesinden karşılandığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede ………………….’nun 18-22 Ekim 2017 tarihlerinde seyahat ve konaklama giderleri mezkûr doğrudan temin dosyası kapsamında karşılanmak üzere geçici olarak görevlendirildiği, söz konusu kişinin aynı tarihlerde geçici görevde bulunduğu ve geçici görevde bulunduğu 5 gün için harcırah beyannamesi düzenlediği görülmüştür. 18.10.2017 ve 22.10.2017 tarihlerinin yol günleri olduğu hesaba katıldığında 19-20-21 Ekim günleri için Kurum tarafından kendisine ödenen gündelik miktarının (....... € x......x 3 gün =......... TL) mükerrer olarak ödendiği açıktır.

Bu itibarla, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli …………………’nun geçici görevle ..........’te görevlendirilmesine ilişkin gidiş-dönüş uçak bileti, havalimanı, otel ve fuar alanı arasındaki transferleri, görevli olunan günler için tam pansiyon konaklama giderlerinin ………………… tarafından doğrudan temin dosyası kapsamında karşılanmasına rağmen görevli olunan günler için ayrıca harcırah ödemesi yapılması sonucu oluşan ………………… TL kamu zararının;

Harcama Yetkilisi ……………., Gerçekleştirme Görevlisi ………………. ve Diğer Sorumlu …………………..’na

Müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereğince işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.