2021 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TEKLİFİ MECLİSTE


68 Program ve 271 Alt Programdan oluşan PROGRAM BÜTÇE esaslarına göre hazırlanan İLK Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, CUMHURBAŞKANI tarafından TBMM’ye sunuldu.

SYADER | 19.10.2020

Kamu idareleri, stratejik planları ile bütçe hazırlama rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe tekliflerini hazırlayarak Cumhurbaşkanlığına göndermiş ve Cumhurbaşkanlığı tarafından; Kalkınma Planına, Orta Vadeli Programa, Orta Vadeli Mali Plan ile ilgili mevzuata ve bütçe hazırlıklarına esas teknik ilke, esas ve usullere uygunlukları açısından incelenerek Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hazırlanmıştır.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Anayasanın 161 inci maddesi ve 5018 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye sunulmuştur.

Cumhurbaşkanının merkezi yönetim bütçe kanun teklifini TBMM’ye sunmasının ardından teklifin TBMM’de görüşülme süreci başlayacaktır. Bu süreç, 17 Ekim’i takip eden elli beş gün içerisinde Plan ve Bütçe Komisyonunda ve sonraki yirmi gün içerisinde ise Genel Kurulda olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçe teklifi ve teklifle birlikte sunulan belgeler, görüşülür, oylanır ve Genel Kurula gönderilir. Bu süreçte Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerince gider artırıcı veya gelir azaltıcı öneriler yapılabilmektedir.

Komisyon tarafından kabul edilen ve Genel Kurula sunulan bütçe teklifinin görüşülmesi sırasında Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerden farklı olarak Genel Kurulda milletvekilleri gider artırıcı veya gelir azaltıcı önerilerde bulunamamaktadır. 5018 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre; TBMM, merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin metnini maddeler, gider ve gelir cetvellerini kamu idareleri itibarıyla görüşür ve oylar. Kabul edilen merkezi yönetim bütçe kanunu mali yılbaşından önce Resmi Gazete’de yayımlanır.

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL)
2020 - 2021 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI ve ARTIŞ ORANLARI
        (TL)
İDARELER   TOPLAM Artış
Oranı
Bütçe İçindeki
Pay Oranı
 
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 2021 527.946.688.026 21,54 43,15
2020 434.376.076.000
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL
HİZMETLER BAKANLIĞI
2021 155.011.061.034 23,21 12,67
2020 125.809.131.000
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2021 146.920.234.030 17,16 12,01
2020 125.396.862.000
SAĞLIK BAKANLIĞI 2021 77.389.370.044 31,71 6,33
2020 58.755.417.000
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 2021 61.484.939.027 14,16 5,03
2020 53.859.342.000
         
TOPLAM 2021 1.223.521.847.000 21,05  
2020 1.010.723.151.000