İhale Dokümanlarında Yerli Malı / İstekliye Yönelik Düzenlemeleri


Mal ve hizmet alımı ihalelerinde; İhale dokümanlarında kalite ve standarda ilişkin ulusal veya dengi uluslararası standart belirlemek yerine yabancı kuruluşlarca belirlenen standart ve kriterlerin arandığı yönünde şikayetler

SYADER | 16.04.2020

İHALE DOKÜMANLARINDA YERLİ MALI/İSTEKLİYE YÖNELİK DÜZENLEMELER HAKKINDA

Son dönemde mal ve hizmet alımı ihalelerinde;

İhale dokümanlarında kalite ve standarda ilişkin ulusal veya dengi uluslararası standart belirlemek yerine yabancı kuruluşlarca belirlenen standart ve kriterlerin arandığı yönünde Kurumumuza başvurular yapılmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci ve 12 nci maddeleri uyarınca ihale dokümanlarının ihalelerde rekabet ortamını temin edecek, ayrıca belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürünü işaret etmeksizin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlayacak teknik kriterleri içerecek şekilde hazırlanması gerektiği açıktır. Diğer taraftan, 11. Kalkınma Planı başta olmak üzere, ulusal politika belgelerinde kamu alımlarında yerli tercihinin arttırılmasına yönelik hedefler belirlenmiş olup, bu konuda kamu ihale mevzuatında da düzenlemeler yer almaktadır.

Bu çerçevede, idareler tarafından ihale dokümanında yapılacak düzenlemelerde;

  • Türkiye’de faaliyet gösteren gerçek/tüzel kişilerin ihaleye katılımını veya yerli malı teklif edilmesini engelleyen düzenlemelere yer verilmemesi,
  • Hizmete veya mala ilişkin yalnızca belirli bir ülke, kurum, kuruluş vb. tarafından düzenlenebilen ve sadece yabancı istekliler tarafından sağlanabilen veya yabancı menşeli malların sahip olduğu belgelerin aranmaması,
  • Kalite ve standarda ilişkin belgelere yönelik düzenlemelerin, düzenleyen kuruluş adı belirtilmeksizin yapılması,
  • Alım konusu ile ilgili ulusal ve dengi uluslararası standardın bulunması halinde, ulusal ve dengi uluslararası standardın her ikisine birlikte yer verilerek düzenleme yapılması,
  • Tek başına uluslararası standarda uygunluğu gösteren belgelere yönelik düzenlemelere, ancak konuya ilişkin ulusal standardın bulunmaması durumunda yer verilmesi,

Hususlarının dikkate alınması gerektiği önemle duyurulur.