2020 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Yayımlandı


2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçesine dahil idarelerin muhasebe işlemlerine ilişkin 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında uygulanacak olan parasal sınırlar, faiz oranları ve alındı birim fiyatları belirlenmiştir.

SYADER | 7.02.2020

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği kapsamındaki idarelerde;

  • Muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme vb. işlemlere ilişkin sınırlar, muhasebe birimlerince, her ne suretle olursa olsun alınan para ve değerlere karşılık verilmiş olan alındılardan kaybedilmiş olanlar için ilan verilmesine gerek görülmeyen tutarlar,
  • Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği kapsamında, muhasebe yetkilisi mutemedi ve diğer personelin parasal işlemlerindeki sınırları,
  • Kaybolan faturalarla ilgili işlemler,
  • Taşınırların kayıtlardan çıkarılması,
  • Ön ödeme işlemleri,
  • Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak alacaklar,
  • Eski yıllara ait teminat mektuplarının tasfiyesi,
  • Faiz oranları,
  • Alındılar ve alındı birim fiyatları

vb. işlemlerdeki parasal sınırlar 6 Şubat 2020 tarihli ve 31031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.