2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Yayımlandı.


Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin veren Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlandı.

SYADER | 31.12.2019

31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 Yılı Bütçe Kanunu https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M1-1.htm adresinde yayımlanmıştır.

2020 YILI BÜTÇE KANUNU GİDER-GELİR DURUMU

İdareler

Gider Bütçesi

Gelir Bütçesi

Genel Bütçeli İdareler*

1.082.021.197.000

941.944.001.000

Özel Bütçeli İdareler**

82.423.174.000

83.626.914.000

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

7.623.700.000

7.623.700.000

Toplam Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler

1.172.068.071.000

1.033.194.615.000

     

*Genel Bütçeli idarelerin 140.077.196.000 TL'lik fark Denge Bütçesi olarak net borçlanma ile karşılanır.

2020 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetveller

(A) 1 inci madde ile verilen ödeneklerin dağılımı

(B) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından ilgili mevzuata göre tahsiline devam olunacak gelirler

(C) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak teşkil eden temel hükümler

(E) Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar

(F) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idare ve Kurumların nakit imkânları ile bu imkânlardan harcanması öngörülen tutarlar

(H) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları

(İ) Çeşitli kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre bütçe kanununda gösterilmesi gereken parasal sınırlar

(K) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları

(M) 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 3 üncü maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilen okul pansiyonlarının öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri

(O) 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu uyarınca millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım değerleri

(P) 3634 sayılı Kanun uyarınca millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak motorlu taşıtların ortalama alım değerleri ile günlük kira bedelleri

(T) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin yıl içinde edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı ile 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi kurumların yıl içinde satın alacakları taşıtların azami satın alma bedelleri

(V) Kanunlar ve kararlarla bağlanmış vatani hizmet aylıkları