2020-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Yayımlandı


Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 10/10/2019 tarih ve 30914 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

SYADER | 11.10.2019

2020-2022 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere,  kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesine uygun şekilde, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak tablo örneklerini ve diğer bilgileri ortaya koymak amacıyla 2020-2022 dönemi yatırım programı hazırlama rehberi yayımlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191010M1-2.pdf