Ek Fiyat Farkı Kanunlaştı


Ek Fiyat Farkı Verilmesine İlişkin Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

Stratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği >>> Analiz/Makaleler

Tarih: 24.01.2022

Kamu ihale sözleşmelerinde ek fiyat farkı verilmesine ilişkin 7351 sayılı Kanun 22 Ocak 2022 Tarihli ve 31727 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre aşağıdaki madde 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanununa eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri

GEÇİCİ MADDE 5 – Ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ile girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle 1/12/2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1/7/2021 ile 30/11/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilir.

Ayrıca bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devredilebilir. Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.

Sözleşmenin bu madde kapsamında devredilmesi durumunda birinci fıkra hükmü saklı kalmak üzere yüklenici devir tarihine kadar gerçekleştirdiği işler ya da imalatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır.

Bu madde kapsamında ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devri için idareye başvuru süreleri ile devir işlemlerinin tamamlanacağı süre dâhil ek fiyat farkı hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usulleri tespite Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından birinci fıkrada sayılan nedenlerle, 1/12/2021 tarihinden önce ihale edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden sözleşmelerle ilgili olarak; 1/7/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihleri arasındaki iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı ve fiyat farkı verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı tarafından düzenlemeler yapılabilir.

4734 sayılı Kanundan istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmeler için idareler tarafından bu maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir.

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve üst birliklerinin taraf olduğu veya bu kuruluş veya birliklerin kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, bu maddeye göre fiyat farkı ödenebilmesine yönelik ilgili kuruluş veya üst birliğin mevzuatında düzenleme yapılabilir.”

AÇIKLAMALAR

Kapsam

Sözleşmesinde hüküm bulunup bunmamasına bakılmaksızın, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleler ile istisna yöntemi kullanılarak yapılan mal, hizmet ve yapım işlerini kapsamaktadır.  Ancak 4’üncü fıkrada Cumhurbaşkanına verilen yetki, kapsamın tür, ürün ve girdi olarak sınırlandırılmasını da içermektedir. Dolayısıyla çıkarılacak Cumhurbaşkanı kararı kapsamı daraltabilecektir.

Söz konusu düzenleme Türk Lirasın cinsinden yapılan sözleşmeleri kapsamaktadır.

Süre

1 Aralık 2021 tarihinden önce ihalesi yapılan bütün işleri kapsamaktadır. İşin devamı veya kabulü hukuki durumu değiştirmemektedir. Ancak fiyat farkı işin 1 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2021 arasında gerçekleşen kısımlar için hesaplanacaktır.

Hesaplama Yöntemi

1 Temmuz 2021 ile 30 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşen işler için temel endeks ihale tarihi; bu tarihlerden önce ihalesi yapılan işlerde ise temel endeks 2021 yılı Haziran ayı endeksi kabul edilecektir.

SORULAR VE CEVAPLAR

  1. Devam eden işlerde yani 01 Ocak 2022 den sonrada fiyat farkı verilecek mi?

Hayır, mevcut düzenlemede sadece 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan mal, hizmet ve yapım teslimlerini kapsamaktadır.

  1. Doğrudan Teminlerde de fiyat farkı verilecek mi?

Hayır, yapılan düzenleme sadece ihale yöntemleri ve istisna alımları kapsamaktadır.

  1. Tüm sektörler mevcut düzenlemeden faydalanacak mıdır?

Cumhurbaşkanlığınca çıkarılacak kararda belli olacaktır.

  1. Düzenlemeden faydalanmak için başvuru şartı var mıdır?

Evet başvuru şartı vardır. Anacak başvurunun süresi Cumhurbaşkanlığı kararında belli olacaktır.

  1. Ek fiyat farkı verilmesi durumunda devam eden işlerde süre uzatımı verilecek midir?

Mevcut düzenlemede süre uzatımına ilişkin herhangi bir unsur bulunmadığından süre uzatımı verilemeyecektir.

  1. 01 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında sözleşmesi sona eren yükleniciler ek fiyat farkından yararlanabilecekler midir?

Evet, söz konusu tarih aralığında yapılan mal, hizmet ve yapım teslimleri için faydalanacaklardır.

  1. Yüklenicilerin fahiş fiyat artışı nedeniyle tasfiye hakları var mıdır?

Hayır, mevcut düzenleme de işin tasfiyesine yönelik bir hüküm yoktur.

  1. Mevcut düzenlemenin birinci fıkrasının son cümlesindeki “…ek fiyat farkı verilebilir. İbaresinden hareketle ek fiyat farkı verilmesinde idarelerin takdir hakkı var mıdır?

Hayır, buradaki takdir hakkı Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devri için idareye başvuru süreleri ile devir işlemlerinin tamamlanacağı süre dâhil ek fiyat farkı hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usulleri tespite yetkilidir.

 Saygılarımızla…